Lid Raad van Commissarissen

Woningcorporatie: Accolade
Functie: Lid Raad van Commissarissen
Omschrijving:

 

De Bewonersraad en Accolade zoeken gezamenlijk een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van de corporatie. Onderstaand leest u meer over de rol van de Bewonersraad, Accolade en de insteek van de functie.

 

De Bewonersraad

De Bewonersraad werkt voor huurders met een smalle beurs! De vereniging van en voor deze huurders zet zich in voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging is de veruit grootste huurdersbelangenorganisatie in Friesland en telt bijna 31.000 leden. De belangenbehartiging omvat zowel praktische, individuele zaken als beleidsmatige onderwerpen die zich uitstrekken over hele groepen huurders van een corporatie in een gemeente, dorp, straat of wijk. De Bewonersraad kent een formele samenwerkingsovereenkomst met 6 corporaties, waaronder Accolade, en onderhoudt functionele contacten met alle corporaties in Friesland. De Bewonersraad is opgericht op 23 december 1993 en beschikt over een eigen professioneel werkapparaat. Op de website www.debewonersraad.nl vindt u meer achtergrondinformatie, zoals het verenigingsplan 2019 en het jaarverslag 2017.

 

Accolade

Accolade is een klantgerichte, innovatieve woningcorporatie met 16.000 huurders in Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure, Sneek en omgeving. Accolade begeleidt en ondersteunt huurders en medewerkers bij het vinden van hun eigen plek. Aandacht voor talenten, passies en ondernemerschap staat hierbij centraal. Het kantoor van Accolade staat in Heerenveen.

Bij Accolade werken zo'n 160 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om aangename woonomgevingen in stand te houden en mensen van dienst te zijn die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien. De organisatie kent een uitstekende werksfeer en de bedrijfscultuur is transparant en open.

Accolade wil prettig en passend wonen bereikbaar maken voor iedereen. In haar taakuitvoering vindt Accolade dat elke stap telt. ‘Elke stap die je zet laat een afdruk én een indruk achter’. Accolade wil elke stap bewust en verantwoord zetten. ‘Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving. Voor ons een logisch gevolg van onze missie. Vanuit het waarom we er zijn en waarvoor we staan.’

Accolade handelt vanuit vier thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding. Op de website van Accolade www.accolade.nl vindt u meer achtergrondinformatie, zoals het jaarverslag en de insteek van de vier genoemde thema’s.

 

Functie van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna: RvC) kent drie formele functies, te weten:

 • de RvC houdt toezicht op het (gevoerde) beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken binnen de woningstichting;
 • de RvC staat de RvB met advies ter zijde en
 • vervult de werkgeversrol.

De RvC staat onder leiding van zijn voorzitter. De RvC bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter en fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn en zich voelen voor besluiten die worden genomen door de RvC, ook als zij zich individueel in of buiten de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De RvC-leden hebben zitting in aantal commissies, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie, met daarbinnen de investeringscommissie.

 

Eigenschappen, achtergrond en kennis binnen de RvC als geheel

De RvC is als college in staat om met de RvB mee te denken op strategisch niveau. Afzonderlijke RvC-leden zijn op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner. Dit vereist dat de RvC in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch opstelt ten opzichte van de RvB. Dit doet de RvC op een stimulerende wijze en communiceert daarbij op een constructieve en heldere wijze. De RvC is in staat vanuit een kritische distantie op constructieve wijze door te vragen.

De RvC als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • bestuurlijke ervaring;
 • breed netwerk;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

De RvC beschikt over vakinhoudelijke kennis op de volgende terreinen: financieel-economisch, commercieel/marketing, HRM/bedrijfskundig/organisatiekundig, juridisch, bouwwereld, projectontwikkeling, (commercieel) vastgoed en volkshuisvesting.

 

Tegen deze achtergrond zoeken De Bewonersraad en Accolade gezamenlijk een:

 

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

met expertise op het gebied van hrm/bedrijfskunde/organisatiekunde

 

Jouw bijdrage:

Van u als lid wordt verwacht

 • bestuurlijke/politieke deskundigheid in het maatschappelijke speelveld op landelijk, regionaal niveau;
 • kennis over wat er leeft bij corporatiehuurders, waarbij de woon- en leefomgeving uw aandacht hebben;
 • bewezen ervaring als bestuurder of toezichthouder bij een maatschappelijke organisatie (volkshuisvesting, onderwijs, zorg of welzijn) en/of openbaar bestuur;
 • een duidelijke visie op toezicht, compliance, governance en de vernieuwingen in het toezicht;
 • ervaring heeft met de opzet en uitvoering van een integriteitsbeleid en zicht heeft op integriteitsvraagstukken;
 • kennis en ervaring met arbeidsvraagstukken en werkgeverschap, i.v.m. deelname in de remuneratiecommissie van de RvC;
 • deskundigheid op het gebied van human resources, managementontwikkeling, organisatieontwikkeling (cultuur en verandermanagement).

Natuurlijk hebt u als commissaris oog en oor voor de regionale maatschappelijke ontwikkelingen en bent u in staat dit te vertalen naar het bredere organisatiebelang van Accolade. Daarbij houdt u rekening met het veranderende speelveld door overheidssturing en u kunt dit speelveld ook overzien in kansen en risico’s.

 

Naast kennis verwachten wij van u als commissaris dat u daarover op verbindende wijze kunt communiceren, om zo zowel met afstand als betrokkenheid invulling te geven aan uw toezichthoudende rol. U bent in maatschappelijke zin nog volop actief. Zowel op de beschreven aandachtsvelden als mogelijk bestuurlijk. Voor de invulling van deze functie verwachten wij ten slotte dat u een teamspeler bent. 

Jouw profiel:
 • een relevante (academische) opleiding met recente kennis en bestuurlijke, politieke (werk)ervaring op de hierboven aangegeven onderdelen/expertisegebieden. Daardoor bent u vanuit het bredere organisatiebelang in staat intern toezicht uit te oefenen;
 • invulling van de klankbordfunctie op algemene en specifieke thema’s voor de RvB en de collega RvC-leden in het kader van de continuïteit van de woningstichting;
 • in staat en gewend om besluiten te nemen over strategische keuzes;
 • affiniteit met het werkgebied in de regio Heerenveen, Drachten, Sneek, en Franeker en wonend in het Noorden;
 • inbreng van voor Accolade relevante maatschappelijke netwerken;
 • in staat om maatschappelijke, economische, politieke en algemene signalen vanuit de huurders te vertalen naar het beleid van Accolade;
 • circa 25 dagdelen per jaar overdag beschikbaar voor een goede invulling van deze functie.

 

Jaarlijks vinden ten minste vijf reguliere vergaderingen van de RvC plaats, (mede) in aanwezigheid van de voorzitter van de RvB van Accolade. Daarnaast zijn er de vergaderingen van de investeringscommissie en bezoeken leden van de RvC de vergaderingen van de Ondernemingsraad en van de huurdersbelangenverenigingen. Voorts vinden er per jaar nog enkele ad hoc georganiseerde, interne en externe themavergaderingen plaats. Ten slotte wordt eens per jaar door de RvC een zelfevaluatie gehouden, al dan niet onder externe begeleiding.

Ons aanbod:

Bezoldiging

De bezoldiging van commissarissen bij woningcorporaties is conform de WNT en de 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen'.

 

Benoeming

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar, eveneens op voordracht van De Bewonersraad. In het geval van fusies dan wel andere verdergaande samenwerkingsvormen zijn de leden bereid, indien noodzakelijk en/of gewenst, hun zetel ter beschikking te stellen.

 

Nadere informatie

Indien u nadere informatie wenst over de aangeboden positie kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van De Bewonersraad via email f.vandenbroek@debewonersraad.nl of telefoon via 058 216 5457 alsmede commissaris  Sylvo Gaastra via 06 21582048.

Interesse?

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen van Accolade? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk zondag 20 januari a.s. via email te richten aan mr. F.J.H.E. van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad via email f.vandenbroek@debewonersraad.nl.

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd (zie ook de privacyverklaring op de site van De Bewonersraad). De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Accolade zal plaatsvinden conform de genoemde competenties en de richtlijnen genoemd in bijlage 1 bij Artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.

 

Plaats: Friesland
Parttime/fulltime: Parttime
Accolade