Privacy Statement

                                                     

 

 

1 | INLEIDING
Loopbaaninitiatief is een samenwerkingsverband van verschillende woningcorporaties. We houden

in sommige gevallen persoonsgegevens bij. Het gaat om de persoonsgegevens van medewerkers
die bij één van de deelnemende woningcorporaties in dienst zijn, en in sommige gevallen ook om
gegevens van medewerkers die elders in dienst zijn, zoals bijvoorbeeld sollicitanten of personen die
onze vacature alert willen ontvangen (alle personen worden hierna betrokkenen genoemd). Wij
gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en we vinden het belangrijk dat je erop kunt
vertrouwen dat jouw gegevens in goede handen zijn bij ons.
In dit Privacy Statement informeren we je over welke gegevens we verwerken, hoe we hiermee
omgaan en met welk gerechtvaardigd doel we de gegevens verwerken.

 

2 | WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JOU?
Wij verwerken persoonsgegevens als je deelneemt aan één van onze activiteiten, zoals het
deelnemen aan een training of event, het regelen van een netwerkgesprek of het ontvangen van
de vacature alert/nieuwsbrief. We verzamelen daarvoor jouw naam, functie en e-mailadres. Je hebt
daarvoor zelf de gegevens aan ons kenbaar gemaakt. De gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om
jou te informeren over de betreffende activiteit of om je de vacature alert toe te kunnen sturen.
Meld je je aan voor een loopbaangesprek of een CV-check? Dan vragen wij jou (naast je naam,
functie en e-mailadres) om je curriculum vitae. Deze stuur je ons zelf toe. We bewaren deze
gegevens niet.

Wil je graag opgenomen worden in onze Gouden Pool? Dan verstrek je ons jouw naam, functie, emailadres,
telefoonnummer, adres en je curriculum vitae. Deze gegevens nemen we op in de
Gouden Pool. Als deze gegevens wijzigen, geef je dat zelf door. Je kunt je ook te allen tijde
afmelden voor deze pool. Wij verwijderen dan direct jouw gegevens.

 

3 | WIE HEEFT CONTROLE OVER JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Voor jou als betrokkene is het belangrijk om te weten welke personen binnen Loopbaaninitiatief
controle hebben over jouw persoonsgegevens. Dat zijn alleen de medewerkers van
Loopbaaninitiatief.
Daarnaast hebben leidinggevenden en P&O’ers van de aangesloten corporaties toegang tot de
Gouden Pool. Dit bespreken we met jou als je je hiervoor aan wilt melden.
Tot slot heb je als betrokkene zelf de controle over jouw persoonsgegevens. Dit laatste wordt
verder uitgelegd onder 6. ‘Welke rechten heb ik als betrokkene?’.

 

4 | WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor die activiteiten waar jij je voor hebt aangemeld,
zoals een training of vacature alert. Dit doen we zodat we jou op de hoogte kunnen stellen van
deze activiteiten.

 

5| AAN WIE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?
We verstrekken in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Neem je deel aan een training die
wordt gegeven door een externe trainer? Dan geven we de deelnemerslijst met hierop jouw naam
door aan deze trainer. Ook als je op ons verzoek een netwerkgesprek voert of een externe
ontvangt voor een meeloopdag, dan verstrekken we jouw naam, functie en e-mailadres aan deze
persoon. Alleen de benodigde persoonsgegevens worden in dit geval verstrekt. Je kunt erop
vertrouwen dat niet meer persoonsgegevens worden gedeeld dan nodig.

 

6| WELKE RECHTEN HEB JE ALS BETROKKENE?
Als betrokkene heb je een aantal rechten. Je hebt het recht ons te vragen naar de
persoonsgegevens die wij van jou verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie
over derden met wie jouw persoonsgegevens worden gedeeld.
Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te
verwijderen (indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het
is verzameld). Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de redelijke of wettelijke bewaartermijn
is verstreken. Tenzij je verzoekt dit te verwijderen.
Jouw contactpersoon is Margriet van der Galiën, margriet@loopbaaninitiatief.nl, 06-55480633.

 

7 | WELKE PLICHTEN HEBBEN WIJ OM JOUW PRIVACY IN DE WERKSFEER TE WAARBORGEN?
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat jouw privacy gewaarborgd is.
Dit houdt in dat:

 

 Gegevens gepast, relevant en niet te vergaand voor het wettelijke doel zijn.
 Het gebruik, het doel en de manier van verwerking duidelijk kenbaar moeten wordengemaakt aan de

betrokkenen (transparantie).
 Aan betrokkenen de mogelijkheid geboden moet worden om hun rechten uit te oefenen (inzage, correctie, verwijdering en blokkering).
 Persoonsgegevens moeten worden beveiligd door passende technische en organisatorische
maatregelen.

 

8 | WAT DOEN WIJ OM JOUW PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft geen specifieke maatregelen of
beveiligingsstandaard voor. Volgens de wet moet de beveiliging passend zijn voor de gevoeligheid
van de persoonsgegevens en de risico’s die met de verwerking samenhangen. Ook de kosten van
de maatregelen wegen daarbij mee. Dit is echter niet doorslaggevend. Want goede
informatiebeveiliging vinden wij erg belangrijk. We zorgen ervoor dat jouw gegevens goed
beveiligd zijn en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen.
Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen, zijn:

 

 logische toegangscontrole (sterke wachtwoorden en/of multi-factor-authenticatie);
 beveiliging van internetverbindingen (bijvoorbeeld via SSL/TLS-technologie);
 beveiliging van interne netwerken (firewalls, met de juiste configuratie);
 antivirussoftware;
 fysieke toegangsbeveiliging (zoals hekken, sloten, alarmsystemen, camera’s).

 

Uiteraard controleren wij regelmatig of de maatregelen juist zijn ingevoerd en goed werken.
Met alle externe partijen die persoonsgegevens van jou kunnen verwerken, maken wij goede
afspraken over de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden
vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

 

9 | TOT SLOT
Wij doen onze uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang
tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren.
Dat betekent dat:
 Wij ons in alle gevallen aan dit Privacy Statement houden. Bij eventuele wijzigingen in het
Privacy Statement zorgen we voor een update hiervan op onze website.
 Wij het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonsgegevens beperken. Ook zorgen
we ervoor dat derden met wie wij deze informatie delen, de informatie behandelt met de
privacy en beveiliging die deze verdient.
 Wij fysieke, technische en administratieve procedures hebben ingesteld om de informatie
die we verzamelen goed te borgen en te beveiligen.